Fiscale informatie
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Fiscale informatie

Bij de aanschaf van een vakantievilla spelen een aantal fiscale aspecten een rol. Eén en ander hangt van uw persoonlijke situatie af. Wij adviseren u dan ook vooraf informatie in te winnen over niet alleen de juridische, maar ook de specifieke fiscale consequenties die voor u van toepassing zijn.


Onderstaande tekst is geschreven om u op weg te helpen. Raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie en controle van de informatie in relatie tot uw persoonlijke situatie. Om voornoemde redenen kunt u aan onderstaande tekst geen rechten ontlenen.

 • Aankoop vakantievilla voor de verhuur

  Wanneer u de vakantievilla aankoopt en exploiteert/verhuurt om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, dient u een btw-nummer aan te vragen bij de bevoegde eenheid van de Belastingdienst in uw eigen belastingdistrict. Het aanvragen van een btw-nummer is vrij eenvoudig. De medewerkers van Kontour Vastgoed kunnen u hier indien gewenst over adviseren. Hieronder worden in hoofdlijnen de gevolgen voor beide belastingen geschetst. • Inkomstenbelasting

  Bij de belastingdienst wordt een vakantievilla voor de verhuur als belegging aangemerkt en voor de inkomstenbelasting belast in box 3 (bezittingen minus schulden). De grondslag waarover inkomstenbelasting wordt geheven is de waarde van de vakantievilla (WOZ waarde) minus de eventuele hypothecaire schuld die rust op de vakantievilla. Over het totale vermogen in box 3 moet jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing worden betaald. Indien u de recreatievilla koopt als rechtspersoon (BV of NV) dan komt u in de vennootschapsbelastingsfeer. • Omzetbelasting

  De koopsom is belast met 21% omzetbelasting (btw). Koper moet het te betalen btw bedrag voorfinancieren. Indien u als eigenaar uw vakantievilla verhuurt aan derden bent u mogelijk BTW-ondernemer en kunt u de btw op de aankoop van de vakantievilla (deels) in aftrek brengen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw eigen belastingadviseur. • Omzetbelasting huuropbrengsten en kosten

  De huuropbrengsten zijn belast met omzetbelasting tegen het lage btw-tarief van 9%. Daar staat tegenover dat u de betaalde omzetbelasting over de exploitatiekosten (bijvoorbeeld parkkosten, onderhoudskosten etc.) kunt aftrekken. Wanneer u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling (zie hieronder) kan een financieel voordeel ontstaan. Bovenstaande geldt alleen voor verhurende eigenaren die aangemerkt zijn als ondernemer (in het bezit zijn van een btw nummer). • Kleine Ondernemersregeling (KOR)

  Bij de verhuur van een recreatievilla door een particulier kan de kleine ondernemersregeling van toepassing kan zijn. De KOR houdt in dat een btw-ondernemer die op jaarbasis per saldo (dus na aftrek van de voorbelasting) niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd is, een afdrachtsvermindering kan krijgen:
  - Bedraagt de per saldo verschuldigde BTW over het betreffende jaar minder dan € 1.345, dan hoeft men in het geheel niets af te dragen aan de Belastingdienst;
  - Bedraagt de per saldo verschuldigde BTW € 1.345 of meer, doch niet meer dan € 1.883, dan is de vermindering 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en de verschuldigde BTW.


  Het bedrag van de vermindering waarop men recht heeft, moet bij rubriek 5d van de btw-aangifte worden ingevuld. Blijkt na afloop van het kalenderjaar dat het plafond van de KOR is overschreden, dan zal de reeds genoten belastingvermindering moeten worden terugbetaald.


  Als men in een jaar € 1.345 of minder aan BTW verschuldigd is en daarom - op basis van de KOR - per saldo helemaal geen BTW hoeft te worden afgedragen, dan kan bij de Belastingdienst een schriftelijk verzoek worden ingediend om ontheffing van administratieve verplichtingen. Gevolg is dat er geen btw-aangiften meer hoeven te worden ingediend en er geen facturen meer hoeven te worden uitgereikt. Daar staat tegenover dat ook geen recht meer bestaat op aftrek van voorbelasting.
  Om exact te weten te komen in hoeverre u in aanmerking komt voor deze regeling, kunt u het beste contact opnemen met een belastingadviseur of accountant. • Aankoop vakantievilla voor eigen gebruik

  Indien u de vakantievilla uitsluitend voor eigen gebruik heeft aangekocht is er geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting, als gevolg waarvan de omzetbelasting die is betaald over de aankoopsom niet teruggevorderd kan worden van de belastingdienst.

Actuele beschikbaarheid & prijzen